Monitoring Przemysłowy - Kamery, Monitoring HD, AHD, FullHD, IP, Rejestratory, Transmisja bezprzewodowa, Montaż, Serwis  
 

Nowości

Promocje

Strefa Klienta

Regulamin

Pomoc

Kontakt

Szybki kontakt: tel. 664 828 934, 791 418 874 (24h)
 
Godzina: 04:16:50   Witaj Gościu! Zapraszamy do logowania! Ilość produktów: 247 Ilość wejść: 451878
Kategorie

Zestawy do monitoringu (8)   - Zestawy ma?e: dla Domów / Mieszka? / Biur / Sklepów / Restauracji / Moteli (4)   - Zestawy ?rednie: dla ma?ych Obiektów / Domów / Biur / Sklepów / Restauracji (2)   - Zestawy du?e: dla Biur / Sklepów / Restauracji / Hoteli / Banków (0)   - Zestawy du?e: dla du?ych Obiektów / Magazynów / Hoteli / Stacji Benzynowych (0)   - Zestawy pozosta?e: dla du?ych Obszarów / Placów Budowy / Magazynów / Stacji (2) Monitoring AHD FullHD (13)   - Rejestratory AHD FullHD (5)   - Kamery AHD FullHD (8) Monitoring HD (27)   - Rejestratory HD (14)   - Kamery HD (13) Monitoring HD-CVI (4)   - Rejestratory HD-CVI (1)   - Kamery HD-CVI (3) Monitoring IP (50)   - Kamery IP (20)   - Rejestratory IP (11)   - Zasilanie PoE (3)   - Switche (14)   - Kamery IP na kart? SD (1)   - Kamery szybkoobrotowe (1) Kamery Przemys?owe (20)   - Kamery Zewn?trzne (5)   - Kamery Wewn?trzne (3)   - Kamery obrotowe (2)   - Kamery specjalnego przeznaczenia (1)   - Kamery Ukryte (7)   - Kamery Wolnoobrotowe (0)   - Fotopu?apki (2)   - Kamery Kompatkowe (0) Us?ugi (15)   - Us?ugi Internetowe (1)   - Us?ugi Monta?u (10)   - Us?ugi Konfiguracji (4) Dyski Twarde, Karty pam?ci (6)   - Dyski Twarde PATA 3,5'' (0)   - Dyski Twarde SATA 3,5'' (5)   - Karty pami?ci (1) Transmisja Bezprzewodowa (6)   - Ubiquiti (2)   - Routery (3)   - Urz?dzenia sieciowe (1) Monitory (7)   - Monitory CCTV (2)   - Monitory LCD (3)   - Monitory samochodowe (1)   - Monitory przemys?owe (1) Skrzynki monta?owe i Szafy (5)   - Szafy wisz?ce Rack 19 (3)   - Skrzynki monta?owe (2) Zasilanie (18)   - Zasilacze do kamer (12)   - ??czówki zasilania (5)   - Zasilacze do kamer skrzynkowe (1) Rejestratory Obrazu (16)   - Karty DVR (1)   - Rejestratory Cyfrowe (12)   - Kamery Samochodowe (1)   - Rejestratory mobilne (1)   - Rejestratory Hybrydowe (1) Przewody, Gniazda, Wtyki (26)   - Wtyki BNC (3)   - Wtyki zasilania (6)   - Przewody (8)   - Trójniki (2)   - Transmisja po skr?tce (4)   - Listwy przeciwprzepi?ciowe (2)   - Przej?cia (1) O?wietlacze podczerwieni (1)   - O?wietlacze do kamer (1) Elementy monta?owe (11)   - Puszki monta?owe (2)   - Pó?ki (1)   - Korytka kablowe (2)   - Uchwyty (3)   - Linki (1)   - Trzymaki kablowe (1)   - Rury elektroinstalacyjne (1) Obudowy i Uchwyty (3)   - Obudowy do kamer (1)   - Uchwyty do kamer i obudów (2) Mikrofony (2)   - do wszystkich kamer (2) Obiektywy (3)   - Z r?czn? przys?on? (3) Kamery samochodowe (1)   - Kamery cofania (1) Sterowanie (1)   - Myszki (1) Produkty archiwalne (4)   - Zestawy do monitoringu archiwalne (4)

http://www.firmagodnazaufania.pl/
Producenci

AC Apti Asus AVTech BCS Carcam D-Max Dahua DNR Evermax Flex Fujinon Gemini GeoCam IIYAMA KPC LG Linksys Logitech Ltl Acorn Lumena MSJVision NM Philips Platinet Pulsar Samsung Seagate Sharp Siemens Slim Smart Sony TP-Link Ubiquiti Networks Vilux VTVision Western Digital

Kontakt

NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.
ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
tel. 71 707 10 14
tel. 664 828 934

Serwis 24h:
tel. 791 418 874

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 900 - 1700

Oddział Kraków:
ul. Litewska 13/3
30-014 Kraków
tel. 12 345 02 39
tel. 664 828 935

Oddział Warszawa:
ul. Mrówcza 243
04-697 Warszawa
tel. 22 295 16 18
tel. 664 828 934

Oddział Legnica:
Plac Wolności 4
59-220 Legnica
tel. 76 854 07 77
tel. 608 472 987

Oddział Legnica:
ul. Rzeczypospolitej 24
59-220 Legnica
tel. 76 854 07 77
tel. 608 472 987

NIP 6912273636
KRS 0000195572

Artykuły

Coraz więcej kamer w samochodach. Policja wykorzystuje...

 

...je w śledztwach. Nie tylko fotoradary pstrykają zdjęcia na drogach. Coraz częściej kierowcy nagrywają siebie nawzajem, a potwierdza to pomorska drogówka, która zauważa wzrost liczby kamer montowanych w samochodach. Nagrania przydają się potem w śledztwach, czego dowodem dwie malborskie sprawy.

 

Fot. Goclever TechnologyZ wi­de­ore­je­stra­to­rów, czyli po pro­stu ka­me­rek w sa­mo­cho­dach sły­nie Rosja, ale nie­daw­no było też gło­śno o "woj­nie" po­mię­dzy kie­row­ca­mi oso­bó­wek i au­to­bu­sów miej­skich w War­sza­wie, któ­rzy na­gry­wa­ją sie­bie, by udo­wod­nić, kto go­rzej jeź­dzi. Na Po­mo­rzu na­gra­nia wy­ko­rzy­sty­wa­ne są do in­nych celów - na po­trze­by śledztw. Oka­zu­je się, że do po­li­cji w całym wo­je­wódz­twie tra­fia­ją takie fil­mi­ki od świad­ków zda­rzeń.

 

- Na pewno wi­de­ore­je­stra­to­ry nie są tak po­wszech­ne jak w Rosji, ale u nas jesz­cze 3-4 lata temu nie było sły­chać o czymś takim, jak ka­me­ry na­gry­wa­ją­ce obraz w cza­sie jazdy. W ostat­nim cza­sie za­kła­da­nie kamer w sa­mo­cho­dach jest rze­czy­wi­ście coraz bar­dziej po­pu­lar­ne. Kie­row­cy trak­tu­ją to też jako pewne za­bez­pie­cze­nie na wy­pa­dek ko­li­zji, aby mieć dowód - mówi Jo­an­na Skrent z Wy­dzia­łu Ruchu Dro­go­we­go z gdań­skiej KWP.

Po­li­cja w Mal­bor­ku pod nad­zo­rem pro­ku­ra­tu­ry wy­ja­śnia obec­nie m.​in. przy­czy­nę i prze­bieg dwóch śmier­tel­nych wy­pad­ków. W jed­nym 24-let­ni kie­row­ca zgi­nął w sierp­niu w Kró­le­wie (droga nr 22), wbi­ja­jąc się w drze­wo swoim bmw. W dru­gim przy­pad­ku 19-let­ni kie­row­ca audi A6 po­trą­cił 80-let­nie­go pie­sze­go. W obu spra­wach zgło­si­li się świad­ko­wie, któ­rzy na­gra­li wy­pad­ki sa­mo­cho­do­wy­mi ka­me­ra­mi.
- Taki fil­mik nie przy­śpie­sza po­stę­po­wa­nia, bo wszyst­kie czyn­no­ści i tak muszą być wy­ko­na­ne, po­cząw­szy od ba­da­nia śla­dów ha­mo­wa­nia na jezd­ni czy uszko­dzeń sa­mo­cho­dów, ale na pewno na­gra­nie można trak­to­wać jako do­dat­ko­we źró­dło in­for­ma­cji - do­da­je Jo­an­na Skrent.

Źró­dło, na któ­rym pra­wie jak na dłoni widać, co się wy­da­rzy­ło. Tak wła­śnie jest z na­gra­niem po­trą­ce­nia pie­sze­go w Mal­bor­ku.
- Co praw­da, bie­gły przy­znał, że na­gra­nie nie jest mu przy­dat­ne, bo obraz jest w ni­skiej roz­dziel­czo­ści i na przy­kład nie­moż­li­we jest usta­le­nie od­le­gło­ści czy ob­li­cze­nie pręd­ko­ści, ale w ja­kimś stop­niu na pewno umoż­li­wia to do­dat­ko­wo ocenę sy­tu­acji - mówi Piotr Woj­cie­chow­ski, za­stęp­ca pro­ku­ra­to­ra re­jo­no­we­go w Mal­bor­ku.

We­dług po­li­cji na­gra­nia są przy­dat­ne, bo każdy do­dat­ko­wy ma­te­riał może pomóc w usta­le­niu prze­bie­gu zda­rze­nia.

 

 

Źródło: Dzien­nik Bał­tyc­ki

 

« Powrót

Promocje
Super Cena - Kamera kulista IP 2.4MP 25 kl./s 1920x1080 2.8mm MSJ-IP-4202W-AL-2.4MP PoE - Hot Cena

Cena: 591,14 zł
Cena: 391,14
Nowości
Gorąca CenaRejestrator 4-kana?owy 1080N 100 kl/s MSJ-HBR-5104NH, H264, SATA, HDMI, VGASuper Cena

Cena: 349,00 zł
Cena: 319,00
Koszyk
Szybka i Tania Przesyłka DPD
Cennik
Newsletter
Valid XHTML 1.0 Transitional©Prawa autorskie 2019. Hosting, Realizacja i Pozycjonowanie NEW MILLENNIUM Sp. z o.o.